แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เว็บไซต์ (Website Security)

ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศปช.) พบการโจมตีเว็บไซต์ (Hacked Website) ของหน่วยงานต่าง ๆ ในห้วงตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ รวมทั้ งสิ้ น ๕๒ เหตุการณ์ ประกอบด้วย การพนันออนไลน์ (Gambling) จํานวน ๒๒ เหตุการณ์ เว็บไซต์ฟิชชิ่ง (Website Phishing) จํานวน ๑๗ เหตุการณ์ และการโจมตีเปลี่ยนหน้าเว็บ (Website Defacement) จํานวน ๑๓ เหตุการณ์ ส่งผลกระทบไปถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศ

คำแนะนำฉบับนี้ให้ใช้กับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่มีการจัดทำเว็บไซต์

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เว็บไซต์ (Website Security)
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
* อีเมลผู้ติดต่อ ncert@ncsa.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://www.ncsa.or.th/standards-and-practices.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 20 มกราคม 2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 8 มีนาคม 2566
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ใช่
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
สร้างโดย Gravatar ncsa-admin
สร้างในระบบเมื่อ 20 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 มีนาคม 2566