การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในการดูแลและดำเนินการเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ระดับร้ายแรงได้ทันท่วงที

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ระเบียบ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
* อีเมลผู้ติดต่อ thaicert@ncsa.or.th
* วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา ระเบียบคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL -
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 26 ตุลาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 26 ตุลาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ncsa-admin
สร้างในระบบเมื่อ 13 ธันวาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567