ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มีประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อมั่น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ให้ดียิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖6 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงออกข้อบังคับไว้

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อบังคับ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
* อีเมลผู้ติดต่อ itservice@ncsa.or.th
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ข้อบังคับสำนักงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://www.ncsa.or.th/announce-2.html
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 29 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 29 มิถุนายน 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ncsa-admin
สร้างในระบบเมื่อ 26 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 พฤษภาคม 2567