ประกาศผลการประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นกิจกรรม NCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมNCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศของหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานประเภทอื่น ๆ เพื่อประกอบการประเมิน Global Cybersecurity Index(GC) หรือดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ InternationalTelecommunication Union : ITU และเพื่อผลักดันกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน โดยการดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น จึงขอประกาศรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น และได้รับใบประกาศนียบัตรและใบประกาศเกียรติคุณ

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประกาศผลการประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นกิจกรรม NCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
* อีเมลผู้ติดต่อ itservice@ncsa.or.th
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานเอกชน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL https://drive.ncsa.or.th/s/TgtgXrkbTnn9CYK
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 22 ธันวาคม 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 ธันวาคม 2565
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย Gravatar ncsa-admin
สร้างในระบบเมื่อ 9 มกราคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 6 มีนาคม 2567